תקנון ותנאי שימוש למערכת LiteFramework

בניית אתרים חכמים באינטרנט - פריימוורק אינטרנט סולושנס בע"מ

כללי

מפעיל – פריימוורק אינטרנט סולושנס בע"מ.
משתמשים – כל גולש שנכנס לשרתיו של המפעיל.
לקוח – משתמש שעובד עם הכלים שמספק לו המפעיל.
מערכת – הכלי בו הלקוחות משתמשים לקבלת אפשרויות שונות כמו: בניית אתרים, פרסום, שליחת SMS ועוד.
מפיץ – לקוח אשר קיבל את הזכות לשווק את המערכת תחת שמו ולא תחת שם המפעיל.
מנהל מרשם – חברות צד שלישי אשר מנהלות את רישום שמות המתחם (Domain) ותקינות שמות המתחם.
מעצב – לקוח שעובד עם מערכת עיצוב התבניות שמספק לו המפעיל.
נותן שירות- בעל מקצוע אשר מוצע כחלק משירות משלים למשתמשי המפעיל.

פתיחה

השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה המפעיל ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע המפעיל.
אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת או גלישה בשרת של המפעיל מעיד על הסכמתך להם.
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
הרשמה
חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.
לפיכך: הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. המפעיל רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
המפעיל לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים במערכת והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, המפעיל לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

זכויות יוצרים במערכת של המפעיל

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של המפעיל בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של המפעיל בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של המפעיל בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו' ממערכת המפעיל ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע המפעיל.
כחלק מעיצוב אתר הלקוח, יוצגו ללקוח באתרו תמונות שונות אשר מספק לו המפעיל. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת.
למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות האתר.
לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה.

הגבלת אחריות

המערכת של המפעיל מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". המפעיל שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.
המפעיל רשאי לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בקשר לכך.
המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.
המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום איזה מפרטיך בה. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
התשלום עבור המערכת לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל או אחראי על המערכת של המפעיל או על קוד המקור של המערכת בשום מצב.

פרטיות

בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
המפעיל ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי המפעיל למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
המפעיל רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

אבטחה

המפעיל לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך.
חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. המפעיל לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, המפעיל לא מתחייב לאבטחתו במערכת.
גיבויים

המפעיל לא יהיה אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. המפעיל יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו.

תקופת ניסיון

המפעיל מעניק לך רשות להשתמש במערכת ולאחסן את אתרך בשרת שברשות המפעיל לניסיון למספר ימים שמפורסמים או יפורסמו מעת לעת. לאחר תקופה זו ולאחר הניסיון שרכשת בהפעלת המערכת תוכל להחליט אם להמשיך ולהשתמש במערכת ולשלם עבור רישיון השימוש בה.
המפעיל רשאי למחוק את ממערכת כל מידע שקשור אליה, אם וכאשר הלקוח לא הסדיר את התשלום עד לסיום תקופה זו.
המפעיל רשאי לשנות בכל עת את מספר ימי הניסיון שהוא נותן ללקוח.
לקוחות שינצלו את ימי הניסיון שניתנים להם בשביל לפתוח מספר רב של אתרים למשך תקופה זו ולהשתמש בהם בצורה מסחרית בלתי הולמת מסתכנים בכך שהספק ינעל אתרים אלה ללא הודעה מוקדמת.
המפעיל רשאי לשלוח לך מספר הודעות בשיטות שונות (דואר אלקטרוני, SMS ועוד) בתוך תקופת הניסיון שלך.

מדיניות תשלום

הלקוח יוכל להפעיל את רישיון השימוש במערכת רק לאחר שהתשלום עבור רישיון זה הושלם במלואו.
למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי המפעיל בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, המפעיל עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי - ש"ח.
לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.

הפסקת פעילות האתר במערכת


לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד המפעיל.

הקפאת פעילות האתר

לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את השימוש בשירותינו יוכל לעשות זאת, אך ידע שתקופת המנוי לא תיעצר בזמן זה והיא תמשיך להיספר.

משתמשי קצה באתרך

"משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שלך שנבנה באמצעות המערכת (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).
המפעיל לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.

כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.

רכישה וניהול שם מתחם (Domain)

מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש.
שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.
המפעיל אינו אחראי לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם.
לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר.
לאחר הזמנת שם מתחם ניתן לבטל אותו אך לא לקבל החזר כספי עבור התקופה הנותרת.
תהליך העברת שם מתחם מרשם אחד של האיגוד לרשם אחר וכן חידוש כתובת דומיין שהסתיימה יכול לקחת עד 5 ימי עסקים.

רכישה וניהול תיבות דואר (Email)

המפעיל מאפשר ללקוח לרכוש תיבות דואר תחת שם המתחם שלו.
המפעיל לא אחראי להודעות הנכנסות דרך תיבה זו, לרבות הודעות שמכילות וירוסים ועל הלקוח להגן על עצמו מפני מזיקים אלה.
הפצת SMS

המערכת מאפשרת בחלק מהכלים שלה לשלוח או לקבל הודעות SMS, על הלקוח לדעת את התנאים הבאים:
כל הודעה שנשלחת גם אם אינה מגיעה אל היעד נספרת.
כל הודעה שנשלחת למספר שאינו תקין נספרת ועל הלקוח החובה לבדוק את תקינות המספרים.
תעבורת נתונים

המפעיל מגביל את תעבורת הנתונים בכל מערכת ל – 5GB לאתר, אך אם וכאשר אתר מסוים יחרוג מהגבלה זו פעילות האתר לא תיפסק מידית והספק יאפשר לו להמשיך לעבוד עם המערכת שלו לזמן לא מוגבל ובהתאם להחלטתו של המפעיל.
בעצם המפעיל לא מגביל את הלקוחות שמשתמשים במערכת בכמות התעבורה שכל אחד מהם צורך, אך הוא שומר לעצמו את הזכות להוריד מהשרת ללא הודעה מוקדמת אתרים שיהפכו ל"מונופול" בשרת וינצלו באופן בוטה את משאבי השרת.

פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל SPAM))

בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת. אם ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרום לבעיה מסוימת בשרתים שלנו או בעבודה השוטפת של החברה שלנו אנו נוכל להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותנו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מאיתנו כולל אפשרות להורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.
חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). המפעיל רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
השימוש במערכת מכיל אלמטנים שונים לטיפול בדואר יוצא ובבקשות הסרה של משתמשים ברשימות דואר. המפעיל לא מתחייב שכלים אלו עונים על דרישות החוק במדינתך. האחריות לבדיקה האם האלמנטים הללו עונים על דרישותך יהיה עליך בלבד והחברה לא תישא בשום אחראיות בנושא זה.
המפעיל מאפשר לחברות ולגולשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת.
אין לבצע שליחת דואר זבל  גם דרך שרתים אחרים. אתר שיבצע זאת עלול להיחסם ויהיה עליו לשפות אותנו בכל נזק שיגרם לנו מכך.
חלק מהכלים במערכת מאפשרים מעקב אחרי כמעט כל פעולה של הגולשים באתר כאשר הם נרשמים לרשימת תפוצה וכאשר הם מסירים עצמם ממנה, המפעיל לא מתחייב שהנתונים שיוצגו ברשימות אלה יהיו מעודכנים באופן מושלם ולא יהיה אחראי עליהם במקרה שיהיה לבעל האתר צורך להשתמש בהם.
כותרת בתחתית האתר

המפעיל רשאי להוסיף בתחתית המערכת שלך שורה או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר המפעיל.
המפעיל לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.

המפעיל יאפשר להוריד את הכתובית תמורת תשלום נוסף שייקבע על ידו ויופיע בעמוד התשלום במערכת.

תבניות עיצוב

המפעיל מציע ללקוח לבחור תבנית עיצוב לאתר שלו מתוך מבחר רחב של תבניות.
המפעיל רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתבנית עיצוב מסוימת ללא הודעה מראש ובכל עת, גם אם לקוח כבר משתמש בה תקופה קצרה או ארוכה. המפעיל יעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין הוא מתחייב על כך.
הלקוח שרכש תבנית רוכש אותה לאתר אחד בלבד ואינו רשאי למכור ו/או להעתיקו /או לשכפל וכו' את התבנית למשתמשים נוספים ללא שמשתמשים אלה שילמו עבורה דרך המערכת של המפעיל.
הגולש רשאי להשתמש בתמונות ובקבצי התבנית רק כפי שקיבל בפתיחת תבנית העיצוב ואינו רשאי לערוך את התבנית ו/או כל חלק ממנה ו/או את התמונות ו/או כל חלק מהן כולל את קבצי המקור שהוא קיבל יחד עם התבנית.
ללקוח אין את זכויות היוצרים המלאות על תבנית עיצוב מסוימת שרכש וכל אובייקט הקשור אליה ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה לפי החלטת המפעיל. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית ו/או תמונה ו/או אובייקט הנמצאים במערכת שייכים לספק ולספק בלבד.

תמיכה טכנית

השירותים באתר אינם כוללים תמיכה כלשהי. המפעיל ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד אולם אין הוא מתחייב לעשות כן.

בנק שעות

המפעיל נותן ללקוח אפשרות לרכוש "בנק שעות" לטיפול שוטף באתר שלו.
התשלום עבור שעות העבודה ייעשה מראש.
שעות העבודה הן עבור ניהול התוכן באתר הלקוח ולא בעבור בניית האתר או הקמת האתר.
בנק השעות אינו לצורך התייעצות טלפונית, פגישות בבית הלקוח או פגישות במשרדי החברה אלא אך ורק בעבור עבודה על אתר האינטרנט של הלקוח.
טיפול וביצוע העבודה יהיה עד 3 ימי עסקים מרגע שליחת החומרים על ידי הלקוח.
שליחת החומרים תעשה על ידי הלקוח במייל בלבד, למייל שהוגדר מראש ולא בשום אמצעי תקשורת אחר.
לאחר כל עדכון ישלח ללקוח מייל ובו עדכון לגבי השינויים שביקש.

קידום אורגני במנועי החיפוש

התשלום עבור השירות הינו מראש, ולתקופת זמן שהוגדרה בחבילה המוצעת בתנאי השימוש.
מטרת השירות הינה לספק ללקוח שירות קידום אתר במנועי החיפוש באינטרנט.
כל שינוי מעשי באתר הלקוח ו/או שימוש בכתובת האתר (דומיין) למטרות קידום האתר כגון יצירת קישורים נכנסים לאתר והוספה למנועי החיפוש יעשה על ידי הלקוח או לאחר הסכמה מראש מצד הלקוח.
ידוע ללקוח שלאחר שינוי כזה יכול להיות שקישורים וכתובות שהיו במקומות שונים ברשת, כולל חברות פרסום, לא יעבדו ולכן באחריותו הבלעדית להחליפם לכתובות החדשות.
ידוע ללקוח שהספק אינו אחראי ואינו משפיע באופן ישיר על תוצאות החיפוש המוצגות על ידי מנועי החיפוש לגולשים, ומכאן הלקוח לא יראה את המפעיל כאחראי הבלעדי והישיר לדירוג האתר / כתובת הדומיין שלו במנועי החיפוש השונים באינטרנט.
ידוע ללקוח שתוצאות המוצגות על ידי מנועי החיפוש נגזרות מאלגוריתמים שמשתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, לכן לא יראה הלקוח את המפעיל כאחראי במקרה של שינוי פתאומי במיקום האתר שלו .
ידוע ללקוח שמיקום האתר בתוצאות החיפוש יכול להשתנות מחיפוש לחיפוש מרגע לרגע וממילת מפתח (חיפוש) אחת לשנייה כתוצאה מזרימה טבעית של מידע ברשת האינטרנט. לכן לא יראה הלקוח בחברה אחראית לשינויים החלים על מיקום האתר מעת לעת.
המפעיל פועל על מנת לקדם את אתר הלקוח בתוצאות אורגניות של מנועי החיפוש בדרכים חוקיות ומקובלות על מנועי חיפוש בלבד, לכן לא תתקבל שום דרישה מצד הלקוח לקידום בדרכים פסולות (Black Hat SEO) .
המפעיל אינו אחראי על כל ירידה או שינוי בדירוג האתר שעלול לקרות כתוצאה משינוי בתוכן האתר , קישורים נכנסים , יוצאים או פנימיים של האתר.
המפעיל לא יהיה אחראי בשום אופן על גולשים שיגיעו לאתר הלקוח כתוצאה מקמפיין הממומן, מעשיהם ופעולתם כתוצאה מחשיפה לתוכן האתר לרבות יציאה מהאתר, מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי האתר או התקשרות עם בעל האתר .
המפעיל אינו אחראי כי האתר של לקוח יגיע לדירוג מסוים במנוע חיפוש מסוים תוך זמן מסוים.
ידוע ללקוח כי דירוגו במנועי החיפוש מושפע מתחרות על מילות המפתח הפופולאריות בתחום העיסוק שלו, לכן התקדמות בתוצאות חיפוש בתחום תחרותי עשויה להיות אטית יותר מאשר בתחום פחות תחרותי.
ידוע ללקוח שהספק שומר לעצמו את הזכות להציג נתונים סטטיסטיים של אתרים שקידם, לרבות מיקום במנועי החיפוש, נתונים על כמות המבקרים באתר ועוד, כפי שתועדו במהלך תקופת עבודת הקידום עליהם.
ידוע ללקוח שכחלק מתהליך קידום האתר המפעיל יציב לוגו של חברת פריימוורק בכותרת התחתית באתר הלקוח. הלוגו יהיה מעוצב כך שיתאים לשפה הגראפית של האתר ויוסר בכל עת לבקשת הלקוח בכתב במייל או בפקס.
ידוע ללקוח שהספק יכול במקביל לקידום אתר הלקוח גם לקדם אתרים נוספים, גם של מתחרים ישירים ללקוח וללקוח לא תהיה שום טענה על כך. המפעיל יעשה כל מאמץ על מנת לא להפלות בין אתר ואתר אלא יקדם כל לקוח בצורה טובה.
המפעיל אינו חייב לפרט בפני הלקוח את מלוא הפעולות שבוצעו על מנת לקדם את האתר , כל עוד הפעולות הינן חוקיות, מקובלות בענף קידום אתרים ואינן משתייכות לשיטות קידום פסולות.
המפעיל אינו אחראי על כל מקרה שבו האתר יסומן כחשוד, מסוכן או פסול על ידי מנוע חיפוש זה או אחר.
בחבילות מסויימות, כחלק מתהליך קידום האתר, יציב המפעיל "קישור ספונסר" שיקשר ישירות לאתר הלקוח.
המפעיל אינו מתחייב שהצבת קישורים אלה תקפיץ את אתר הלקוח במנועי החיפוש השונים והחותם מטה יודע ש"קישור ספונסר" זה הינו רק חלק מתהליך העבודה של המפעיל.
ידוע ללקוח שאין המפעיל אחראי על טיב הקישורים ו/או זמינותם המלאה ברשת ו/או האתרים בהם מוצבים הקישורים , ובמידה ויש תקלות לא תהיה ללקוח שום תלונה או תביעה על כך.
הקישורים יוצבו ויינתנו ללקוח על פי החלטתו הבלעדית של המפעיל וכפי שסוכם בינו לבין הלקוח במסגרת החבילה שרכש ולא יהיו ללקוח כל טענות על כך.
לספק שמורה הזכות המלאה להוריד "קישור ספונסר" זה במידה והפסיק הלקוח את השירות אוביטל את השירות בכל עת.
הזנת קישורי הספונסר תתבצע עד 14 ימי עסקים מרגע התשלום על חבילת הקידום ולא לפני כן.

ניהול קמפיינים

מטרת השירות הינה לספק ללקוח יעוץ ועזרה בנוגע לניהול קמפיין ממומן ברשת.
קביעת סכום וגובה הפרסום ועלות התשלום הקבוע על הקמפיין תיקבע על ידי הלקוח בלבד. המפעיל לא יהיה אחראי בשום אופן או צורה על כספים שיוצאו על ידי הלקוח במהלך קמפיין הפרסום.
תחילת העבודה והקמת הקמפיין תתבצע עד 3 ימי עסקים לאחר התשלום בעבור הקמת הקמפיין.
המפעיל לא יהיה אחראי בשום אופן על גולשים שיגיעו לאתר הלקוח כתוצאה מקמפיין הממומן, מעשיהם ופעולתם כתוצאה מחשיפה לתוכן האתר לרבות יציאה מהאתר, מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי האתר או התקשרות עם בעל האתר .
המפעיל לא יהיה אחראי בשום אופן על סכום כסף שיניב ללקוח קמפיין הפרסום באינטרנט ועל היקף הפעילות העסקית שלו כתוצאה מקמפיין.
במידה וללקוח אין קמפיין קיים המפעיל רשאי לגבות עמלת עלות הקמת קמפיין שתפורסם בחבילת השירות. תשלום זה הינו תשלום חד פעמי. כמות הקמפיינים תיקבע לפי המצוין בחבילות השירות.
ללקוח תהיה האחריות הבלעדית שכתובת האתר שלו בתוקף ושהאתר שלו פעיל ולספק לא תהיה שום אחריות לכך.
שירותי ניהול הקמפיין יינתנו בחינם לתקופה ולסכום שהגדיר המפעיל ושמפורסמת בחבילת השירות. חריגה מסכום זה תזכה את המפעיל בעמלה על סך 15% משווי הקמפיין. באחריות הלקוח להודיע לחברה על שינויים בסכום התקציב חודשי של קמפיין.
במידה והפסיק הלקוח את ההתקשרות עם המפעיל, יהיה המפעיל רשאי להפסיק ללא הודעה מוקדמת את הקמפיין שהוקם ללקוח על ידי המפעיל. חידוש הקמפיין יהיה באחראיות הלקוח עצמו.
במידה והפסיק הלקוח את הפרסום בכל אחד מימי החודש תחושב העמלה כסכום תקציב הפרסום באותו פרק זמן כפול העמלה שנקבעה.
המפעיל לא יהיה אחראי למיקומים הישירים של מודעת הלקוח בתוצאות ממומנות של מנועי החיפוש.
הלקוח מתחייב להודיע לספק על כל תביעה או התראה אשר קיבל מצד שלישי בגין הופעת הקמפיין שלו ברשת האינטרנט או בכל מקום אחר.
לספק יש את הזכות להוריד במיידית קמפיין אשר בגינו הגיעה תביעה או התראה מצד ג', ללקוח או לספק, בנוגע לפגיעה שבזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או כל חומר אחר, אשר לטענת צד ג' פוגע בצד ג', הקמפיין לא יועלה חזרה עד לבירור הנושא לעומק על ידי המפעיל.
הלקוח מתחייב לשפות את המפעיל במידה על כל תביעה אשר תגיע בעקבות תוכן, טקסט, תמונה, מילת מפתח, או כל תוכן אחר, שהכניס הלקוח לקמפיין שלו.
המפעיל משאיר בידיו את הזכות להוריד כל מודעה אשר בגינה, או בגין מילת המפתח שלה,או בגין תמונה שמופיע בה, התקבלה תביעה, התראה או זימון, עד לבירור סופי ומוחלט של המפעיל.
המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל כל הטבה או הנחה שניתנה ללקוח במסגרת רישום לשירותי ניהול הקמפיין.

אתר חינם

המפעיל מאפשר ללקוחות מסוימים להשתמש במערכת ללא תשלום כספי עבור רישיון השימוש. לקוחות אליה מסכימים עם התנאים הבאים:
המפעיל רשאי בכל עת לדרוש מהלקוח לשלם עבור המשך השימוש במערכת.
המפעיל לא רשאי לדרוש תשלום עבור תקופת השימוש שכבר עשה הלקוח במערכת.
שינויים בתנאי השימוש

המפעיל רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.
המפעיל יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

כללי

העביר המפעיל את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי המפעיל להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
המפעיל יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז באר שבע בישראל.